• Đăng nhập
Hướng dẫn sử dụng
Tình hình xử lý hồ sơ
Đã tiếp nhận

29455 hồ sơ

Đã xử lý

29363 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Tháng 3
Hồ sơ đã tiếp nhận

4183

Hồ sơ đã xử lý

4185

99.9 % đúng hạn
Tháng 4
Hồ sơ đã tiếp nhận

4349

Hồ sơ đã xử lý

4324

99.4 % đúng hạn
Tháng 5
Hồ sơ đã tiếp nhận

5039

Hồ sơ đã xử lý

4975

100.0 % đúng hạn
Tháng 6
Hồ sơ đã tiếp nhận

3889

Hồ sơ đã xử lý

3936

99.9 % đúng hạn
Tháng 7
Hồ sơ đã tiếp nhận

3786

Hồ sơ đã xử lý

3598

99.7 % đúng hạn
Tháng 8
Hồ sơ đã tiếp nhận

1303

Hồ sơ đã xử lý

1454

99.8 % đúng hạn
BẢNG TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THÁNG NĂM
(Số liệu tự động cập nhật đến 0h00 ngày )
STT Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại/Rút HS
Tổng số Qua mạng Trong kỳ Kỳ trước Đúng hạn Quá hạn Tỷ lệ trước hạn, đúng hạn Trong hạn Quá hạn
1 UBND xã Quảng Phú 6 3 2 1 4 0 100% 0 1 0 1
2 UBND xã Bắc Lương 37 10 25 2 37 0 100% 0 0 0 0
3 UBND xã Nam Giang 18 18 0 0 18 0 100% 0 0 0 0
4 UBND xã Xuân Phong 55 5 43 7 48 0 100% 0 0 7 0
5 UBND xã Thọ Lộc 36 3 31 2 36 0 100% 0 0 0 0
6 UBND xã Xuân Trường 81 33 48 0 81 0 100% 0 0 0 0
7 UBND xã Xuân Hòa 46 17 29 0 46 0 100% 0 0 0 0
8 UBND xã Thọ Hải 58 25 32 1 55 0 100% 0 2 0 1
9 UBND xã Tây Hồ 83 18 65 0 83 0 100% 0 0 0 0
10 UBND xã Xuân Giang 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
11 UBND xã Xuân Hưng 43 11 31 1 42 0 100% 0 0 1 0
12 UBND xã Thọ Diên 46 3 41 2 44 0 100% 0 2 0 0
13 UBND xã Thọ Xương 80 42 36 2 78 0 100% 0 1 1 0
14 UBND xã Thọ Lâm 23 13 8 2 21 2 91,30% 0 0 0 0
15 UBND xã Xuân Phú 2 0 0 2 0 0 -- 0 2 0 0
16 UBND xã Xuân Bái 93 63 30 0 93 0 100% 0 0 0 0
17 UBND xã Xuân Thiên 6 6 0 0 1 0 100% 5 0 0 0
18 UBND xã Thọ Lập 5 4 1 0 1 0 100% 0 0 0 4
19 UBND xã Xuân Tín 49 23 26 0 48 0 100% 0 1 0 0
20 UBND xã Xuân Lai 18 4 14 0 18 0 100% 0 0 0 0
21 UBND xã Xuân Lập 16 6 5 5 11 0 100% 0 5 0 0
22 UBND xã Xuân Minh 14 3 11 0 14 0 100% 0 0 0 0
23 UBND thị trấn Thọ Xuân 65 23 42 0 60 0 100% 5 0 0 0
24 UBND thị trấn Lam Sơn 36 36 0 0 36 0 100% 0 0 0 0
25 UBND thị trấn Sao Vàng 13 13 0 0 13 0 100% 0 0 0 0
26 UBND xã Xuân Sinh 89 30 59 0 70 0 100% 19 0 0 0
27 UBND xã Xuân Hồng 35 8 27 0 35 0 100% 0 0 0 0
28 UBND xã Trường Xuân 146 5 139 2 144 0 100% 0 2 0 0
29 UBND xã Phú Xuân 72 28 44 0 72 0 100% 0 0 0 0
30 UBND xã Thuận Minh 3 2 0 1 2 1 66,67% 0 0 0 0
31 UBND huyện Thọ Xuân 262 40 19 203 240 0 100% 20 0 1 1
TỔNG

1536

495

808

233

1451

3

99,79%

49

16

10

7

Top